Metode og målsætning

Vores målsætning er at alle unge der er interesseret i en håndværkeruddannelse, uanset tidligere læringserfaringer, kan blive håndværker. 

Vi arbejder for er at styrke den enkelte elevs erkendelse af egen situation, give forståelse for egne værdier og dermed opbygge selvværd og selvtillid gennem succesoplevelser. På den måde relaterer alt vores undervisning til elevens identitetsopfattelse og arbejde med denne. Der er tre dimensioner i vores didaktiske og pædagogiske arbejder.

Den sociale dimension, den faglige dimension samt den reflekterende dimension. Disse tre aspekter er undervisning bygget op omkring med henblik på at støtte eleven i at skabe en positiv fremtid. Vi oplever at disse tre dimensioner understøtter hinanden indbyrdes og planlægger og evaluerer derfor alt vores undervisning ud fra denne sammenhæng.

Den sociale dimension

Den sociale dimension arbejdes der med igennem to værktøjer. Det ene er arbejdsfællesskabet. En af de drivkræfter i den sociale udviklingen hos vores elever, er at eleven får lov til at udforske sine udviklingsmuligheder ved sparring med Conzepts; elevers, underviseres og håndværkeres forskellighed. I Conzept skaber man kontakt til meget forskellige mennesker, som alle har det tilfælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder og være en del af et rart arbejdsfællesskab.

På den måde er vores erhvervshold en integreret del af undervisning af flere forskellige målgrupper, som alle har arbejdsfællesskabet tilfælles. Vi lærer af hinandens forskellige særegenheder, når vi sammen går og bygger. Det andet værktøj er sokratiske samtaler. Som på en gang indeholder den demokratiske gensidige respekt for hver enkelt individs opfattelser os ligeledes ønsker at nuancere og udforske disse. Med disse redskaber kan f.eks. begyndende kriminalitet og misbrug, ses og forstås i nye kontekster af eleven. Vi inddrager de unges netværk og familie i det omfang, det gavner de unges positive udvikling. Gennem tæt kontakt samt opfølgning, skabes en helhedsløsning.

Den faglige dimension

Fagligheden har en dobbelt funktion i Conzepts erhvervsklasseprogram. Den ene funktion er at eleven gennem erhvervelse af nye erkendelser og færdigheder udvider sine faglige mulighed i uddannelses- og arbejdshenseende. Set i dette perspektiv er det vigtigt at eleven oplever at det som læres, rent faktisk kan bruges til noget. Ikke bare noget, men noget som har en værdi for eleven. Derfor er det vigtigt at vores undervisning altid er bygget op omkring den anvendelighed, eleven oplever som aktuelt i forhold til elevens uddannelses ønske.

Dette at lære et fag kan have en dybdevirkende indflydelse på en elevs identitet. Den anden funktion fagligheden har er at støtte undervisningsprogrammets to andre dimensioner. Det er i en fælles håndværksfaglig interesse, at den sociale udviklingsproces for drivkraft. F. f.eks.. Kan det være en opløftende social oplevelse, at få ros for sit arbejde ude på byggepladsen, fordi man fik en målrettet undervisning til præcis denne byggeopgave, på Conzept skole.

Den reflekterende dimension

Elever der starter hos os har ofte dårlige erfaringer med at indgå i undervisningsforløb, dette kan have mange forskellige årsager. I Conzept lærer vi eleverne at liggemærke til det bedste af det der er. Når en elev f.eks. skærer skævt og derved har svært ved at nå sit mål, minder vi dem om de læringstrin de har været igennem for at nå her til. De har lært at spænde et stykke træ ordentligt op. De har lært at anvende en tømrervinkel og tegne en præcis streg.

På den måde lærer eleven at reflektere over sin læringsproces i en større og mere hel sammenhæng. Ligeledes kan en elev måske holde meget fast på en holdning eller en ide om hvordan en opgave skal løses. Her er det vigtige at hjælpe eleven at stille de rigtige spørgsmål til disse holdninger for at se dem i et andet perspektiv. Den reflekterende dimension udfolder sig hovedsageligt i gennem samtaler, i disse tilfælde er de bygget op omkring en Sokratiske samtale.