Grundforløbs tilbud

Ud over brobygningsforløbet som sigter imod en faglig, sproglig og kulturel forberedelse til et grundforløb inden for håndværksfagene, tilbyder vi et forløb hvor vi støtter eleven igennem grundforløbet.

Grundforløbet udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne. Eleven lærer at begå sig i et normalt undervisningsmiljø, men med den støtte og specielundervisning, der er behov for.

OPTAGELSEN

I den nye reform er der blevet indført et optagelseskriterie på 02 i både dansk og matematik. Vores elever er, når de starter på grundforløbet, blevet undervist mere specifikt rettet mod de krav, der reelt bliver et stillet til den enkelte elevs kunnen. På den måde har elever der har gennemgåret vores brobygningsforløb, ikke bare de formelle matematiske og sproglige færdigheder, disse er også integreret i en håndværksfaglighed og kulturel forståelse.

HVORDAN LÆRER ELEVEN PÅ GRUNDFORLØBET?

På grundforløbet møder eleven nye udfordringer, som består af de problemstillinger, der opstår i det almene uddannelsessystem. Vi har kunnet klæde dem godt på. For at styrke elever yderligere etablerer vi et samarbejde med underviserne på erhvervsskolernes grundforløb om, at en del af undervisningen bliver rykket tilbage til os.

Ligeledes giver vi løbende en specialundervisning til vores elever på erhvervsskolerne, som er målrettet den aktuelle problemstilling eleven står i. På den måde vendes uddannelsens udfordringer til drivkraft i deres læringsproces, ved at give den rigtige sparing på det rigtige tidspunkt. Et eksempel er den teknik vi har udviklet til mundligt fremlæggelse i forbindelse med grundforløbets eksamen:

Eleven har lært hvordan man bygger og har også lært at tegne det. Men udfordringen for vores elever til en eksamen, er at huske alle ordene og forklare sig. Ved at lade eleven tegne sin viden på en planche, kombineres symboler og ord på en måde, så eleven visuelt kan have sin viden med ind til eksamen.

På den måde fungerer planchen, som eleven har lavet, både som et sprogligt studie af et emne og et mindmap over elevens viden - men også som en samtale platform for eksaminatoren og eleven. Ved indgåelse lærlinge aftale starter eleven på grundforløbet, fortsætter i praktik og derefter på 1.hovedforløb som er 1/3 igennem sin uddannelse.

I dette eksempel er det tømrergrundforløbets afgangsprøve. Eleven fik 10. Og er nu i lære i et andet tømrerfirma.