Lærlingeforløb

VI UDBYDER OGSÅ ET LÆRLINGE FORLØB FOR TOSPROGEDE.

I nogle tilfælde kan der være behov for at eleven går i lære i Conzept. Dette kan være hvis eleven har svært ved at opnå de formelle dansk eller matematik kompetencer som er krævet for at starte på et grundforløb inden for håndværksfagene. Det er vores erfaring at dette ikke er ensbetydende med at eleven som helhed er uegnet til at gennemføre et grundforløb. Her har Conzept mulighed for at hjælpe eleven i gang med sin håndværksuddannelse ved at tage dem i lære. Vi har god erfaring med denne uddannelsesform. 

PRAKTIKPERIODEN I LÆRLINGEFORLØB

I praktik perioden kan eleven opleve, at der er ro på udviklingen af det faglige niveau. Det vil sige, at eleven ikke bliver bedt om at lære så meget nyt fagligt set. I stedet kan eleven opleve, at der er plads til at indgå i en almindelig arbejdsdag og blive bedre til sproget og kulturen. Elevens hverdag ligner meget en hvilken som helst anden lærlings bortset fra, at eleven vil møde stor forståelse for forskellige sproglige eller kulturelle problemstillinger. Der bliver talt langsomt, ligesom der vil være plads til fordybelse i de samtaler og problemstillinger, der naturligt opstår i en hverdag. På den måde lærer eleven specifikke kompetencer målrettet arbejds - og erhvervslivet.

FORBEREDELSEN TIL 1. HOVEDFORLØB

Samtaler og instrukser bliver formuleret på en måde, så eleverne langsomt lærer de ord, begreber og teknikker, som indgår i 1. hovedforløb. Eleverne vil derfor ikke opleve det som direkte undervisning. Når hovedforløbet nærmer sig, vil eleven i et intensivt kursus blive præsenteret for pensum på hovedforløbet og kan referere til erfaringer fra sine arbejdsdage. Ligesom ved opstart på grundforløbet vil eleven have lært ¼ af pensum før opstart og derved have et fagligt forspring, som kan kompensere for de sproglige vanskeligheder eleven måtte støde på.

1. HOVEDFORLØB

Det faglige niveau på 1. hovedforløb er væsentligt højere end på grundforløbene. Alligevel er vores erfaring at vores elever oplever det som lettere end grundforløbet. De har fået en dybere forståelse af de kulturelle normer, jargonen og det sprog der bliver brugt. De mest komplekse opgaver eller læringselementer har de allerede løst i praktikperioden. Hovedvægten af vores specialundervisning retter sig i dette forløb primært til de skriftlige fremstillinger og projekter, som indgår i forløbet og som eleverne ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. I forbindelse med afslutningen af 1. hovedforløb er det vores erfaring, at eleverne står med en del spørgsmål. Derfor holder vi nogle afklarende orienteringsmøder omkring deres videre uddannelsesgaranti.

MENTORORDNINGEN TIL DET VIDERE FORLØB

Fagsprog – og lærlingeprogrammet afslutter efter endt 1. hovedforløb. Dette er der flere årsager til. Pædagogisk set fortæller vores  erfaring med specialpædagogik inden for erhvervsuddannelserne, at eleven har godt af at prøve sine egne ben af på dette tidspunkt. Conzept er et specielt sted med en særlig rummelighed og motivation. Det er et godt læringsmiljø til at løfte eleven igennem en sårbar periode, men for at kunne begå sig i det kommercielle erhvervs og uddannelsesliv må eleven slippe det trygge læringsmiljø vores program har udgjort.

Alligevel oplever vi, at nogle af de problemstillinger der opstår i mødet med det kommercielle erhvervs – og uddannelses liv, er af sådan en karakter, at flere vil risikere at droppe ud af uddannelsesforløbet, da de ikke kan overskue det. Derfor har de brug for støtte til både afhjælpning af problemerne og motivation til fastholdelse i forløbet.

Som eksempel kan det nævnes, at forsørgene voksenelever går fra en bruttoløn omkring 18000 kr. til 7050 kr. pr. mdr. når de starter i skolepraktik. Der kan argumenteres for at dette er et hul i vores lovgivning, da man i samme situation i andre uddannelser har mulighed for at tage supplerende lån, så man lander med et til rådighedsbeløb i nærheden af en kontanthjælpstakst.

Dette er et eksempel på en type problemstilling, som kræver vores hjælp. Dette kan være i form af enten hjælp til at finde en ny læreplads, vejledning i forhold til at søge ekstra midler, hjælp til at søge fritidsarbejde eller desværre også i nogle tilfælde må vi yde en vejledning til at starte en ny uddannelse som er SU-berettiget.

Vores mentorstøtte varer fra 3 til 6 måneder afhængig af behovet. Forløbet indbefatter en støtte i at etablere sig i sit nye uddannelsesliv og videre integration.