Lærlingeforløb

VI UDBYDER OGSÅ ET LÆRLINGEFORLØB

I nogle tilfælde kan der være behov for at eleven går i lære i Conzept byg. Dette kan være hvis eleven har svært ved at opnå de formelle dansk eller matematik kompetencer som er krævet for at starte på et grundforløb inden for håndværksfagene.

Der kan være mange grunde til dette. Det er vores erfaring at dette ikke er ensbetydende med at eleven som helhed er uegnet til at gennemføre et grundforløb eller for den sags skyld resten af en erhvervsuddannelse. Her har Conzept mulighed for at hjælpe eleven i gang med sin håndværksuddannelse ved at tage dem i lære. Vi har god erfaring med denne uddannelsesform. 

Grundforløbet udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne. Eleven lærer at begå sig i et normalt undervisningsmiljø, men med den støtte og specielundervisning, der er behov for.

OPTAGELSE LÆRLINGEFORLØB

I den nye reform er der blevet indført et optagelseskriterie på 02 i både dansk og matematik. Ved at vi tegner lærlingekontrakt med eleven, bortfalder kravet om 2- tallene.

På den måde kan vores elever starte på grundforløbet, når vi vurderer, at de reelt er klar.

HVORDAN LÆRER ELEVEN GRUNDFORLØBET?

På grundforløbet møder eleven nye udfordringer, som består af de problemstillinger, der opstår i det almene uddannelsessystem. Vi har kunnet klæde dem godt på. For at styrke eleverne yderligere etablerer vi et samarbejde med underviserne på erhvervsskolernes grundforløb om, at en del af undervisningen bliver rykket tilbage til os. Ligeledes giver vi løbende en specialundervisning til vores elever på erhvervsskolerne, som er målrettet den aktuelle problemstilling eleven står i. På den måde vendes uddannelsens udfordringer til drivkraft i deres læringsproces, ved at give den rigtige sparing på det rigtige tidspunkt.

Eleven har indgået kort uddannelsesaftale med Conzept under hele grundforløbet og til og med 1. hovedforløb, og er aflønnet under byggeriets overenskomst.

PRAKTIKPERIODEN LÆRLINGEFORLØB

I praktik perioden kan eleven opleve, at der er ro på udviklingen af det faglige niveau. Det vil sige, at eleven ikke bliver bedt om at lære så meget nyt fagligt set. I stedet kan eleven opleve, at der er plads til at indgå i en almindelig arbejdsdag og have mere overskud til at afdække og forstå de sociale og kulture normer. Som eksempel kan nævnes færdigheder som at blive god til at møde til tiden, at arbejde for fælleskabets bedste, at smøre madpakke, at det er sjovt at kunne noget. Elevens hverdag ligner meget en hvilken som helst anden lærlings bortset fra, at eleven vil møde stor forståelse for forskellige sociale eller kulturelle problemstillinger. Disse opfattes som et grundlag for den udviklingsproces eleven gennemgår. På den måde lærer eleven specifikke kompetencer målrettet arbejds - og erhvervslivet.

FORBEREDELSEN TIL 1. HOVEDFORLØB

Samtaler og instrukser bliver formuleret på en måde, så eleverne langsomt lærer de ord, begreber og teknikker, som indgår i 1. hovedforløb. Eleverne vil derfor ikke opleve det som direkte undervisning når de går på byggepladserne. Når hovedforløbet så nærmer sig, vil eleven i et intensivt kursus blive præcenteret for pensummet på hovedforløbet og kan referere til erfaringer fra sine arbejdsdage. Ligesom ved opstart på grundforløbet vil eleven have lært ¼ af pensummet før opstart og derved have et fagligt forspring, som kan kompensere for de  vanskeligheder eleven måtte støde på.

1. HOVEDFORLØB

Det faglige niveau på 1. hovedforløb er væsentligt højere end på grundforløbene. Alligevel er vores erfaring at vores elever oplever det som lettere end grundforløbet. De har fået en dybere forståelse af de kulturelle normer, jargonen og det sprog der bliver brugt. De mest komplekse opgaver eller læringselementer har de allerede løst i praktikperioden.

Hovedvægten af vores specialundervisning retter sig i dette forløb primært til de skriftlige fremstillinger og projekter, som indgår i forløbet og som eleverne ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. 

Det er vores erfaring, at eleverne står med en del spørgsmål omkring deres uddannelsesmæssige fremtid. Derfor holder vi nogle afklarende orienteringsmøder omkring deres videre uddannelsesgaranti.

MENTORORDNINGEN TIL DET VIDERE FORLØB

Lærlingeprogrammet afslutter efter endt 1. hovedforløb. Dette er der flere årsager til. Pædagogisk set fortæller vores 11 års erfaring med specialpædagogik inden for erhvervsuddannelserne, at eleven har godt af at prøve sine egne ben af på dette tidspunkt. Conzept er et specielt sted med en særlig rummelighed og motivation. Det er et godt læringsmiljø til at løfte eleven igennem en sårbar periode, men for at kunne begå sig i det kommercielle erhvervs og uddannelsesliv må eleven slippe det trygge læringsmiljø vores program har udgjort.

Alligevel oplever vi, at nogle af de problemstillinger der opstår i mødet med det kommercielle erhvervs – og uddannelses liv, er af sådan en karakter, at flere vil risikere at droppe ud af uddannelsesforløbet, da de ikke kan overskue det. Derfor har de brug for støtte til både afhjælpning af problemerne og motivation til fastholdelse i forløbet.

Vores mentorstøtte varer fra 3 til 6 måneder afhængig af behovet. Forløbet indbefatter en støtte i at etablere sig i sit nye uddannelsesliv og videre integration.