Undervisningen

Conzept er både en tømrervirksomhed og en Erhvervsskole

Derfor kan vi lægge dele af undervisningen ud på vores byggepladser. Det betyder, at vores faglærer underviser ude på byggepladsen. Det bevirker, at vores elever får en grundig instruktion, samtidig med at de er en del af det arbejdsfællesskab, der eksisterer med andre håndværkere, kunder og arbejdskultur. Vi oplever, at vores elever tager ejerskab, oplever et tilhørsforhold og engagerer sig i deres uddannelse.

På den måde er vores undervisning målrettet til, at de unge sammenkobler dét de fagligt lærer i skoleundervisningen og de kompetencer, de oplever skal anvendes på en byggeplads.

Ofte oplever eleverne at blive udfordret i forhold til at kunne leve op til de krav, der er blevet stillet på en byggeplads. Ved at vi integrerer undervisningen med den virkelige verden, finder de hurtig frem til deres styrker, og vi oplever i den forbindelse, at de arbejder progressivt på at nå deres mål.

Undervisning i skolen og undervisning byggepladserne

Eleverne får undervisning i dansk & matematik, og har mulighed for at få undervisning i samfundsfag og engelsk. Dette foregår som en integreret del af kompetencetilegnelsen inden for den specifikke håndværksfaglige linje, de har valgt.

På den måde kvalificeres eleven både håndværksfagligt og 10. klasses fagligt på samme tid.

Det drejer sig f.eks. for elever på tømrerlinjen om at lære projektionstegning, brug af AUTOCAD, SketchUp, materialelære, konstruktionslære, mv. med henblik på bygge- og anlægslinjen, praktisk værkstedsarbejde og førstehjælp.
Vi går meget op i, at det er overskueligt for den enkelte elev, og at der er sidemandsoplæring, så eleven føler sig tryg.

Til undervisningen i de forskellige fag, er der mulighed for at have en-til-en undervisning, hvis det er dét, der er mest trygt for eleven. Vi kan gøre eleven klar til at tage 9. klasse eksamen, vi underviser i det materiale, der skal kunnes og så vi sender eleven til eksamen på VUC, som vi har et godt samarbejde med. Som elev hos os, kan du få eksamen fra du er 16 år og op efter.

Eleven retter sig ind på hvilken som helst håndværksfaglig uddannelse, denne ønsker at kvalificere sig inden for. Når valget først er taget, målrettes læringsprocessen til elevens specifikke uddannelsesvalg. Med omdrejningspunkt i programmets tre læringsdimensioner, undervises eleven målrettet i de specifikke kvalifikationer, som er krævet til denne uddannelse.

Danskundervisning kan bestå i at læse monteringsvejledninger og at lære at omgås det specifikke sprog, der er i det aktuelle fag.

Ligeledes bliver eleven samfundsmæssigt ikke blot undervist i at forstå og tolke et moderne samfund, men også denne lærer desuden også at tyde og forstå de kulturelle normer, der findes på erhvervsskolerne og arbejdspladserne.

Kvalificeringen foregår både på skolebænken og på byggepladsen. På den måde er der tale om en kropslig forankret læringsproces, hvor den viden eleven tilegner sig, bliver forankret i de færdigheder, der tilegnes i arbejdsfællesskaberne på byggepladserne. Når eleven afslutter sit forløb, har eleven fagligt været igennem 1/4 af pensummet på grundforløbet. Ligeledes er eleven blevet ført lidt ind i fagets sociale normer og kultur.