Undervisningen

Conzept er både en tømrervirksomhed og en Erhvervsskole.

Derfor kan vi lægge dele af undervisningen ud på vores byggepladser

Det betyder at vores Fag-lærer underviser ude på bygge pladsen. Det bevirker at vores elever får en grundig instruktion, samtidig med at de er en del, af det arbejdsfællesskab som der er med andre håndværkere, kunder og arbejdskultur. Vi oplever at vores elever tager ejerskab, oplever et tilhørsforhold og engagerer sig i deres uddannelse.

På den måde er vores undervisning målrettet til, at de unge opbygger en sammenkobling imellem det de fagligt lærer i skoleundervisning og de kompetencer de oplever at skal anvende på en byggeplads.

Ofte oplever eleverne at blive udfordret i forhold til at kunne leve op til de krav der er blevet stillet på en byggeplads. Ved at vi integrere undervisningen med den virkelige verden, finder de hurtig frem til deres styrke sider og arbejder progressivt på at nå deres mål.

Undervisning i skolen og undervisning byggepladserne

Eleverne får undervisning i dansk & matematik og har mulighed for at få undervisning i samfundsfag og engelsk. Dette foregår som en integreret del af erhvervelse af kompetencer inden for den specifikke håndværksfaglige linje, de har valgt.

På den måde kvalificeres eleven både håndværksfagligt og 10.klasses fagligt på samme tid.

Det drejer sig f.eks. for tømrerlinjens vedkommende om projektionstegning, brug af AUTOCAD, SketchUp, materialelære, konstruktionslære, mv. med henblik på bygge- og anlægslinjen, praktisk værkstedsarbejde og førstehjælp.
Vi går meget op i at det er overskueligt for den enkle elev og der er sidemandsoplæring, så eleven føler sig tryg.

Til undervisningen i de forskellige fag, er der mulighed for at have en til en undervisning, hvis det er det der mest trygt for eleven. Vi kan gøre dig klar til at tage 9 klasse eksamen, vi underviser i det materiale du skal kunne og sender dig til eksamen på VUC, som vi har et godt samarbejde med. Du kan få eksamen fra du er 16 år og op efter.

Eleven retter sig ind på hvilken håndværksfaglig uddannelse denne ønsker at kvalificere sig inden for. Når valget først er taget, målrettes læringsprocessen til elevens specifikke uddannelsesvalg. Med omdrejningspunkt i programmets tre læringsdimensioner; undervises eleven målrettet i de specifikke kvalifikationer, som er krævet til denne uddannelse.

Dansk undervisning kan bestå i at læse monteringsvejledninger og lærer at omgås det specifikke sprog, der er i det aktuelle fag.

Ligeledes bliver eleven samfundsmæssigt ikke kun undervist i at forstå og tolke et moderne samfund men også lærer at tyde og forstå de kulturelle normer, der er på erhvervsskolerne og arbejdspladserne.

Kvalificeringen foregår både på skolebænken og på byggepladsen. På den måde er der tale om en kropslig forankret læringsproces, hvor den viden de erhverver sig bliver forankret i de færdigheder, de tilegner sig i arbejdsfællesskaberne på byggepladserne. Når eleven afslutter sit forløb, har eleven fagligt været igennem 1/4 af pensummet på grundforløbet. Ligeledes er eleven blevet ført lidt ind i fagets sociale normer og kultur.