Lærlingeforløb

I nogle tilfælde kan der være behov for, at eleven kommer i lære hos Conzept. Det kan være, hvis eleven har svært ved at opnå de formelle dansk- eller matematikkompetencer, som er krævet for at starte på et grundforløb inden for håndværksfagene. Det kan også være fordi, at eleven fortsat har brug for støtte til at afkode og forstå sociale og kulturelle normer.

Der kan være mange grunde til dette. Det er vores erfaring, at dette ikke er ensbetydende med, at eleven i sin helhed er uegnet til at gennemføre et grundforløb, eller for den sags skyld resten af en erhvervsuddannelse. Hos Conzept har vi mulighed for at hjælpe eleven i gang med sin håndværksuddannelse ved at tage dem i lære. Vi har god erfaring med denne uddannelsesform. 

Grundforløbet udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne. Eleven lærer at begå sig i et normalt undervisningsmiljø, men med den støtte og specielundervisning, der er behov for. Alt sammen er individuelt tilrettelagt.

OPTAGELSE LÆRLINGEFORLØB

I den nye reform er der blevet indført et optagelseskriterie på 02 i både dansk og matematik. Ved at vi tegner lærlingekontrakt med eleven, bortfalder kravet om disse karakterer.

På den måde kan vores elever starte på grundforløbet, når vi vurderer, at de reelt er klar.

HVORDAN LÆRER ELEVEN GRUNDFORLØBET?

På grundforløbet møder eleven nye udfordringer, som typisk består af de problemstillinger, der opstår i det almene uddannelsessystem. For at styrke eleverne yderligere etablerer vi et samarbejde med underviserne på erhvervsskolernes grundforløb, og aftalen er, at en del af undervisningen bliver rykket tilbage til os. Ligeledes giver vi løbende specialundervisning til vores elever på erhvervsskolerne, som er målrettet den aktuelle problemstilling eleven står i. På den måde bliver eventuelle udfordringer til drivkraft i deres gæringsproces. Det sker ved, at vi giver den rigtige sparring på det rigtige tidspunkt.

Eleven har indgået kort uddannelsesaftale med Conzept under hele grundforløbet og til og med 1. hovedforløb, og er aflønnet under byggeriets overenskomst.

PRAKTIKPERIODEN

I praktikperioden kan eleven opleve, at der er 'ro' på udviklingen i det faglige niveau. Det vil sige, at de faglige udviklingskrav til eleven fylder mindre. I stedet vil eleven opleve, at der er plads til at indgå i en almindelig arbejdsdag, der gere skulle give mere overskud, således eleven bliver bedre i stand til at afdække og forstå både de sociale og kulturelle normer. Som eksempel på nogle af de disse, kan nævnes relativt basale, omend vigtige, ting som at blive god til at møde til tiden, at arbejde for fælleskabets bedste, at smøre madpakke, at det er sjovt at kunne noget. Elevens hverdag ligner meget en hvilken som helst anden lærlings, bortset fra, at eleven vil møde stor forståelse for forskellige sociale eller kulturelle problemstillinger. Disse opfattes som et grundlag for den udviklingsproces eleven gennemgår. På den måde lærer eleven specifikke kompetencer målrettet arbejds - og erhvervslivet.

FORBEREDELSEN TIL 1. HOVEDFORLØB

Samtaler og instrukser bliver formuleret på en måde, så eleverne langsomt lærer de ord, begreber og teknikker, som indgår i 1. hovedforløb. Eleverne vil derfor ikke opleve det som decideret undervisning, når de går på byggepladserne. Når hovedforløbet så nærmer sig, vil eleven i et intensivt kursus blive præsenteret for pensum på hovedforløbet, ligesom de kan trække på erfaringer fra arbejdsdagene på byggepladsen. Ved opstart på grundforløbet vil eleven have lært omkring en fjerdedel af pensum før opstart, og derved have et fagligt forspring, som kan kompensere for f.eks. sproglige vanskeligheder eller andre udfordringer undervejs i forløbet.

1. HOVEDFORLØB

Det faglige niveau på 1. hovedforløb er væsentligt højere end på grundforløbene. Alligevel er vores erfaring, at vores elever oplever det som lettere end grundforløbet. Dels fordi at de har fået en dybere forståelse for de kulturelle normer, jargonen og det sprog, der bliver brugt. Og dels fordi at de allerede har løst de mest komplekse opgaver eller læringselementer i praktikperioden. Hovedvægten af vores specialundervisning retter sig i dette forløb primært til de skriftlige fremstillinger og projekter, som indgår i forløbet, og som eleverne ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. 1. hovedforløb er, for de flestes vedkommende, den tid i Conzept. Det er vores erfaring, at eleverne står med en del spørgsmål omkring deres uddannelsesmæssige fremtid. Derfor holder vi nogle afklarende orienteringsmøder omkring deres videre uddannelsesgaranti samt de muligheder, der foreligger for den enkelte elev.

MENTORORDNINGEN TIL DET VIDERE FORLØB

Lærlingeprogrammet afslutter efter endt 1. hovedforløb. Dette er der flere årsager til. Pædagogisk set fortæller vores erfaring med specialpædagogik inden for erhvervsuddannelserne, at eleven har godt af at prøve sig af på egne ben på dette tidspunkt. Conzept er et specielt sted med en særlig rummelighed og motivation. Der eksisterer et godt læringsmiljø til at løfte eleven igennem en udfordrende periode, men for at kunne begå sig i det kommercielle erhvervs- og uddannelsesliv, eer det nødvendigt for eleven at slippe det trygge læringsmiljø, vores program har udgjort.

Alligevel oplever vi desværre, at nogle af de problemstillinger, der opstår i mødet med det kommercielle erhvervs – og uddannelsesliv, er af en sådan karakter, at flere er i farezonen for at droppe ud af uddannelsesforløbet, da de ikke kan overskue det. Derfor har de elever brug for støtte til både afhjælpning af problemerne, og for at bibevare motivationen for at holde fast i forløbet.

Vores mentorstøtte varer fra 3 til 6 måneder afhængig af behovet. Forløbet indbefatter støtte til at etablere sig i det nye uddannelsesliv og videre integration.